Rakkaew Foundation National Exposition
: University Sustainability Showcase

มูลนิธิรากแก้วจัดงานแสดงผลงาน และนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ระดับประเทศ หรือ Rakkaew Foundation National Exposition University Sustainability Showcase
วัตถุประสงค์
โครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของนิสิตนักศึกษา
ตามเป้าหมาย SDGs

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่