รู้จัก...
มูลนิธิรากแก้ว
จุดเริ่มต้น

มูลนิธิรากแก้ว เดิมชื่อ “มูลนิธิภูมิไชย” มีประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 โดยมี นายชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นประธานกรรมการคนแรก (พ.ศ. 2548 – 2554)

เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิรากแก้ว

ต่อมา มูลนิธิมูลนิธิภูมิไชย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิรากแก้ว” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 โดยมี ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิรากแก้ว (พ.ศ. 2554 – 2564) โดยมุ่งเน้นการทำโครงการของนิสิตนักศึกษา เน้นประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าใจหลักการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และนำความต้องการของชุมชนเป็นที่ตั้ง ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ปัญหาชุมชน และส่งเสริมการร่วมมือกันทำงานระหว่างคณะ/สาขาวิชา อย่างบูรณาการ

มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล

ในปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิรากแก้วได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นลำดับที่ 889 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ปัจจุบัน

มูลนิธิรากแก้ว เชื่อมั่นว่า “สังคมที่ยั่งยืนในอนาคต ควรเกิดจากการสร้างสรรค์โดยคนรุ่นใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่” พลังของเยาวชนไทยมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างมาก หากได้รับการส่งเสริม ให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และมีพื้นที่ให้แสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถช่วยผลักดัน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนปลดปล่อยศักยภาพที่สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบูรณาการเครือข่ายภาคการศึกษากับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เยาวชน สามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา และสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าใจปัญหาสังคม มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม และสามารถนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพด้านต่าง ๆ มาพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

คณะกรรมการ
มูลนิธิรากแก้ว
ศ.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช
ประธานกรรมการ
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
รองประธานกรรมการ
รศ. ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
กรรมการ
คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์
กรรมการและเหรัญญิก
คุณสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์
กรรมการและเลขาธิการ
ทีมงานมูลนิธิรากแก้ว
คุณสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์
เลขาธิการ
คุณสิทธิชัย ปราศรัย
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และจัดการองค์ความรู้