ร่วมสนับสนุน
มูลนิธิรากแก้ว
ทำไมต้อง
สนับสนุน
มูลนิธิ
รากแก้ว?
ทำไมต้อง สนับสนุน
มูลนิธิรากแก้ว?
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา
  1. ยกระดับการศึกษาด้วยการนําความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
  2. เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะความสามารถของนิสิตนักศึกษา
  3. ส่งเสริมการสนับสนุน และสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
  4. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน
เป็นส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างยั่งยืน
  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ชุมชน
  2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกิดประโยชน์
สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ
  1. โอกาสในการสร้างพัธมิตรกับสถาบันอื่น ๆ
  2. โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรอื่น ๆ
  3. โอกาสการเข้าถึงเครือข่ายเยาวชน
ร่วมเป็น
พันธมิตรกับเรา

มูลนิธิรากแก้ว มีความยินดีร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ โดยยินดีรับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ อาทิ

ร่วมสมทบทุนผ่านการบริจาค

เงินบริจาคของท่านจะสร้างคุณค่าให้กับสังคม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการในปัจจุบัน

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ

● สนับสนุนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และบุคลากร เพื่อเสริมกระบวนการทำงานของมูลนิธิฯ ให้เข้มแข็ง รวมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำ และให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ทีมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมมากยิ่งขึ้น
● ร่วมออกแบบกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ กับมูลนิธิฯ (CO-BRANDING) เพื่อนำไปเป็นโครงการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

คนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในพลังของตนเอง และสนใจทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ ในโครงการต่าง ๆ

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ

● สนับสนุนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และบุคลากร เพื่อเสริมกระบวนการทำงานของมูลนิธิฯ ให้เข้มแข็ง รวมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำ และให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ทีมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมมากยิ่งขึ้น
● ร่วมออกแบบกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ กับมูลนิธิฯ (CO-BRANDING) เพื่อนำไปเป็นโครงการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ร่วมสมทบทุนผ่านการบริจาค

เงินบริจาคของท่านจะสร้างคุณค่าให้กับสังคม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการในปัจจุบัน

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

คนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในพลังของตนเอง และสนใจทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ ในโครงการต่าง ๆ

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี : มูลนิธิรากแก้ว
เลขที่บัญชี 163-3-59456-9 หรือ สแกน QR Code

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : มูลนิธิรากแก้ว
เลขที่บัญชี 163-3-59456-9
หรือ สแกน QR Code

หากต้องการใบเสร็จ ส่งหลักฐานการบริจาคเงิน
แจ้งชื่อ-นามสกลุ | ที่อยู่ | เบอร์มือถือ | สลิปโอนเงินบริจาค
มาที่ E-Mail : [email protected]