ข่าวสารและกิจกรรม

Author: Chiranan Phunket

Search

ประชุมหารือด้านกิจกรรมความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา และนำเสนอข้อมูลโครงการรากแก้วประจำปี 2567 กับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวาระพิเศษ

รายละเอียด »