ข่าวสารและกิจกรรม

“2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26-28 เมษายน  2567

มูลนิธิรากแก้ว ร่วมกับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเสริมสร้างพลังและพัฒนาทักษะให้กับทีมนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรากแก้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 ทีม เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางธุรกิจ ทัศนคติของผู้ประกอบการ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งต่อพลังและความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป นอกจากนี้เพื่อสร้างให้เกิดกลุ่มเครือข่ายนิสิตนักศึกษาผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์ให้สังคมได้ในอนาคต

อนึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี บรรยายแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้แก่คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม คุณสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์ เลขาธิการมูลนิธิรากแก้วกล่าวว่า “มูลนิธิฯ เห็นความสำคัญของการนำความรู้ทางธุรกิจ ภาวะผู้นำผู้ประกอบการ และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของชุมชน และในขณะเดียวกันเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้วย
มูลนิธิฯ จึงได้เรียนเชิญผู้ประกอบการและนักธุรกิจเพื่อสังคมในจังหวัดขอนแก่น เช่น ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด คุณกมลพงศ์ สงวนตระกูล คุณนิตยา เหล่าบุรมย์ ผู้ก่อตั้งฟาร์มมิสเตอร์คอร์น และคุณอมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท สติ แอพ จำกัด มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความท้าทายทัศนคติของผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้สังคม

นอกจากนี้ได้เปิดช่วง “Rakkaew Clinic” ทีมนิสิตนักศึกษาได้นำเสนอโครงการที่แต่ละทีมดำเนินการอยู่ เพื่อรับคำแนะนำในการพัฒนาโครงการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ และสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการ โดยได้เชิญวิทยากรจากภาคการศึกษาและภาคธุรกิจมาร่วมให้คำแนะนำแก่ทีมนักศึกษาเป็นรายทีมอีกด้วย” น้อง
ๆ นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะการนำเสนอและสื่อสารผลกระทบโครงการอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย ช่วงสุดท้ายทีมรากแก้วได้ร่วมกันสร้างและออกแบบการทำงานของเครือข่ายนิสิตนักศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษารากแก้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างพลังร่วมกันในขับเคลื่อนการทำงานเพื่อต่อสิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นในสังคม

ขอบคุณนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรากแก้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกคนสำหรับทุกโครงการดี ๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเราให้ดียิ่งขึ้น

มูลนิธิฯ จะเดินหน้าจัดกิจกรรม “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” สำหรับทีมภาคใต้ และ ภาคกลางต่อไป และจะคัดเลือก 25 โครงการจาก 60 โครงการทั่วประเทศเพื่อมาร่วมแสดงผลงานใน
มหกรรมโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาระดับประเทศ หรือ “2024 Rakkaew Exposition : University Sustainability Showcase” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2567 ณ สามย่านมิตรทาวน์

แชร์ข่าวสาร :