ข่าวสารและกิจกรรม

“2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคใต้

17 – 19 พฤษภาคม 2567

มูลนิธิรากแก้ว ร่วมกับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดกิจกรรม “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างพลังและพัฒนาทักษะให้กับทีมนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรากแก้วภาคใต้ จำนวน 11 ทีม ให้สามารถนำความรู้ทางธุรกิจ ทัศนคติของผู้ประกอบการ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งต่อพลังและความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป นอกจากนี้เพื่อสร้างให้เกิดกลุ่มเครือข่ายนิสิตนักศึกษาผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์ให้สังคมได้ในอนาคต

ในงาน รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้เกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “เสริมพลังสร้างรากแก้วเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์” โดยได้กล่าวว่า “โครงการรากแก้ว กำลังจะสร้างเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเจริญเติบโต และงดงาม ในทุกพื้นที่ ในเวลาที่เหมาะสม แต่กว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่กล่าวนั้น ต้องถูกบ่มเพาะ และสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม จนกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมและงดงาม พร้อมเติมโตในทุกพื้นที่แม้พื้นที่ที่ห่างไกล และแห้งแล้ง”

คุณสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวเสริมว่า “โครงการรากแก้ว เปรียบเสมือนเครื่องมือในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ผ่านการลงมือปฏิบัติโครงการจริง ไม่ใช่แค่การเขียนแผนธุรกิจ ขณะนักศึกษาทำโครงการร่วมกับชุมชน ก็จะได้พัฒนาทักษะสำคัญในอนาคตต่างๆ เช่น ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ การสื่อสาร เป็นต้น ที่สำคัญคือการได้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนและประเทศ ประสบการณ์ ทักษะที่ได้รับจากการทำโครงการรากแก้วประกอบกับความรู้ในห้องเรียนจะหล่อหลอมให้นิสิตนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ และเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์ สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม และประเทศชาติ“
“นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการทำงานเชิงเครือข่ายฯ โดยได้จัดตั้งเครือข่ายนิสิตนักศึกษารากแก้ว ใน 3 ภูมิภาค ที่ผ่านมา เพื่อให้นิสิตนักศึกษารากแก้วได้ร่วมกันสร้างและออกแบบการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันฯเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม และแสดงพลังที่สร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา”

ในกิจกรรมEmpowerU Camp ได้มีช่วง “Rakkaew Clinic “ เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมรากแก้วได้เข้ารับคำแนะนำจากวิทยากรภาคธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการต่อไป

ขอขอบคุณนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรากแก้วภาคใต้ทุกคน สำหรับทุกโครงการ ในการมาแลกเปลี่ยนและแชร์ไอเดีย ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเราให้ดียิ่งขึ้น สำหรับเวทีส่งท้าย กิจกรรม “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคกลาง พบกันในวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม จังหวัดนครปฐม แล้วพบกันนะครับ
มูลนิธิรากแก้วเชื่อมั่นในพลังอันยิ่งใหญ่ของเยาวชนที่จะนำพาสังคมให้ยั่งยืน

แชร์ข่าวสาร :