ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิรากแก้ว นำเสนอโครงการฯ ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มูลนิธิรากแก้ว เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คุณสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์ เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว ได้เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 8/ 2566 โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. 9 แห่ง จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม โดยเลขาธิการ ได้นำเสนอโครงการรากแก้ว ประจำปี 2567 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับโครงการรากแก้ว ในการเป็นพื้นที่การฝึกและพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา มทร. ตามนโยบายของ มทร. ที่สร้างนวัตกรรมและนักปฏิบัติจริง ภายในที่ประชุมพร้อมที่จะสนับสนุนและประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ใน มทร. 9 แห่ง ต่อไป

แชร์ข่าวสาร :