ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิรากแก้ว เข้าพบประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คุณสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์ เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว ได้เข้าพบ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผศ.รัชด ชมภูนิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ทปอ. พร้อมด้วยดร.เบญจวรรณ สุจริต เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และหารือความร่วมมือด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา พร้อมเรียนเชิญร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการพัฒนา นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม

ภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

แชร์ข่าวสาร :