ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมหารือด้านกิจกรรมความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา และนำเสนอข้อมูลโครงการรากแก้วประจำปี 2567 กับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวาระพิเศษ

11 มกราคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิรากแก้ว ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือด้านกิจกรรมความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา และนำเสนอข้อมูลโครงการรากแก้วประจำปี 2567 กับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวาระพิเศษ

โดยมีคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 39 คน

คุณสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์ เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และกิจกรรรมของมูลนิธิรากแก้ว ในปี 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และบุคลากรด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา โดยได้รับความสนใจจากสถาบันฯ ต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการรากแก้ว

แชร์ข่าวสาร :