โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ "เฮ้ดดิคราฟ" มูลนิธิรากแก้ว

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ “เฮ็ดดิคราฟ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการฯ “เฮ็ดดิคราฟ” เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้พิการ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาช่องว่างการพัฒนามนุษย์และความพิการ ผู้พิการในพื้นที่หมู่บ้านห่างไกลมักถูกละเลยและมองว่าพวกเขาไม่สามารถพัฒนาทักษะให้เป็นที่ต้องการของงานในโลกปัจจุบันได้ รวมทั้งผู้คนในครอบครัวเองก็มักมองว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอ ทำให้ตัวผู้พิการเองเกิดความรู้สึกถูกละเลย หรือ Left out ออกไปจากสังคมปกติโดยปริยาย แต่ในความเป็นจริงผู้พิการทุกคนสามารถพัฒนาทักษะในทุกด้านเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ Independent Living พวกเขาสามารถที่จะกำหนดแนวทางการดำรงชีวิตของตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ขึ้นอยู่กับความพิการว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนโดยอาศัยบริการและความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลเต่างอย การรวมกลุ่ม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าต่อกันและกัน
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับนักวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้พิการให้มีความพร้อมในด้านการผลิตหัตถกรรมเน้นใช้ฐานทุนทรัพยากรในพื้นที่รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น การตลาด การบริหารจัดการการประกอบการในชุมชน และทักษะด้านการใช้เครื่องมือดิจิทัล
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักวิสาหกิจชุมชนผู้พิการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องราวสินค้า ที่ผลิตโดยชุมชนให้กับกลุ่มลูกค้าและบุคคลที่สนใจทั่วไปได้

การดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

การดำเนินหารจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเชิงบรูณาการระหว่างการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ Independent Living ทักษาะการทำงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิต ทักษะด้านการตลาด รวมทั้งทักษะด้านวิทยาศาสตร์และการใช้สื่อดิจิทัลเบื้องต้น ภายใต้ “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น” ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งมีผู้พิการเข้าร่วมโครงการมาแล้วทั้งหมด 30 คน เป็นผู้พิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านการได้ยิน ด้านการมองเห็น และด้านสติปัยญา ซึ่งได้ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2566

ปีที่ 1

ฝึกทักษะต่อยอดหัตถกรรมท้องถิ่น สร้างเครือข่ายกับช่างฝีมือและปราชญ์ในพื้นที่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการออกแบบเป็นเครื่องมือ มีกิจกรรมย่อยคือ การฝึกย้อมสีธรรมชาติที่ต่อยอดภูมิปัญญาการย้อมครามและสีธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร

ปีที่ 2 

เป็นกิจกรรมที่เน้นการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ภายใต้แรนด์ “เฮ็ดดิคราฟ” และการลงลึกในทักษะการผลิตการย้อมสีธรรมชาติ เรียนรู้การบริหารจัดการกับวัตถุดิบตามฤดูกาล การดูแลควบคุมคุณภาพมาตราฐานการผลิตการจัดการ ดูแลทีมเวิร์คหน้าที่ความรับผิดชอบตามความสนใจและความถนัด การประสานงานภายในกลุ่มโดยใช้อุปกรณ์สื่อดิจิทัล

ปีที่ 3 

เน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติ ผลิตเป็น “ผงสีจากธรรมชาติ” ปละผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ สีเทียน เทียนหอมอโรม่า เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการทำ R&D เพื่อให้ผู้พิการได้ฝึกทดลองและพัฒนาสินค้า สร้างผู้ประกอบการชุมชน (Entrepreneurial Leadership ) ที่สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเอง และช่วยเหลือครอบครัวได้

ผลกระทบการดำเนินโครงการ

กลุ่มผู้พิการจำนวน 17 – 18 คน มีรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แก่ เสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติ กระเป๋ามัดย้อมสีธรรมชาติ พวงกุญแจเชือกถักมาคราเม่เห็ด เต่า ไม้เท้า ปลอกเชือกถักมาคราเม่สำหรับด้ามไม้กวาด เชือกถักมาคราเม่ที่แขวนกระถางต้นไม้

ปีที่ 1 รายได้ 30,488 บาท ปันผลให้กลุ่มผู้พิการ คนละ 1,698.78 บาท

ปีที่ 2 เงินปันผลให้กลุ่มผู้พิการ คนละ 6,948.91 บาท

 

กลุ่มผู้พิการมีกิจกรรม และได้ร่วมกันผลิตหัตถกรรมใหม่ที่ทีมได้ออกแบบ ได้เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ สร้างคุณค่าให้ตนเองและชุมชน อีกทั้งได้เรียนรู้หลักการบริหารจัดการกลุ่มภายใต้แบรนด์ “เฮ้ดดิคราฟ”

ผลิตภัรฑ์ใช้วัสถุจากท้องถิ่นและเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ไม่เกิดอันตรายกับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สมาชิกทีม

  1. ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
  2. ผศ.ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน
  3. ผศ.นันทนา บุญลอ
  4. คุณสุเมธ ท่านเจริญ
  5. ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
แชร์ข่าวสาร :