โครงการปลูกผักปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบ Smart Farmer

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโพธิ์เงิน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยทางกลุ่มมีความต้องการยกระดับกลุ่มตัวเองให้เป็นเกษตรกรแบบ Smart Farmer เนื่องจากปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในปริมาณที่มากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาในการคํานวณต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซึ่งไม่ทราบว่าต้นทุนที่แท้จริงเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดว่ามีราคาต้นทุนเท่าไหร่ ทําให้ไม่สามารถกําหนดราคาขายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการต้นทุนเพื่อจะทําให้เกิดการลดต้นทุนได้อย่างมีศักยภาพได้

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม Application ร่วมกับ Web Application การจัดการต้นทุน ที่สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ครบถ้วน โดยมีองค์ประกอบข้อมูลด้านวัตถุดิบการผลิต ด้านค่าแรงงานในการผลิต และด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ตลอดจนรายงานเกี่ยวกับต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อแก้ปัญหาการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้อง และสร้างมูลค่า ลดต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์  

การดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

อาจารย์และนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมการการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโพธิ์เงิน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การอบรมการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแต่ละชนิดให้ถูกต้อง การพัฒนา Application ร่วมกับ Web Application
ในการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และสามารถนำข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการทำงานของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีกระบวนการ ดังนี้

  1. การศึกษาข้อมูลต้นทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการปลูกผักปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบ Smart Farmer
  2. การออกแบบและพัฒนา Application และ Web Application
  3. Application และ Web Application การจัดการต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร
  4. การถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการต้นทุนสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์เงินการปลูกผักปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบ Smart Farmer
  5. การวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการลดต้นทุนผลผลิตทางการเกษตรการปลูกผักปลอดภัย
  6. การนำไปใช้ประโยชน์การปลูกผักปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกร แบบ Smart Farmer

ผลกระทบการดำเนินโครงการ

เศรษฐกิจ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์เงิน
มีกิจกรรมการลดต้นทุนของผลผลิตทางการเกษตรจากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนลงได้ 85.37% ของต้นทุนกิจกรรมการผลิตการปลูกผักปลอดภัย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบ Smart Farmer

สังคม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์เงินสามารถนำ Application และ Web Application ขยายผลให้สมาชิกจำนวน 25 คนและเครือข่ายอื่นๆ ที่สนใจมาใช้ระบบดังกล่าวได้อย่างมีส่วนร่วม

สิ่งแวดล้อม

วิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์เงินสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเปลี่ยนมาปลูกผักปลอดภัยแบบ Smart Farmer โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกผักปลอดภัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้เพื่อปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์สามารถทำการเกษตรด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาชิกทีม

(เรียงจากซ้าย – ขวา)

1.) ดร.เกรียงไกร นามนัย

2.)นางสาวจิดาภา อันทะศรี

3.) นางสาวนิศารัตน์ พองชัยภูมิ

4.) อาจารย์สายใจ เพ็งที

5.) รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

6.) นางสาวพัชราพร แสนปาง 

7.) นางสาวศศิกาญจน์ หารภูมิ

8.) นางสาววงแหวน พันตาแสง

9.) ผศ.ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา

แชร์ข่าวสาร :