• Slider10
  • Slider11
  • Slider12
  • Slider13
  • Slider14
Home มูลนิธิรากแก้ว
มูลนิธิรากแก้ว
สารจากประธานมูลนิธิรากแก้ว

รากฐานความแข็งแกร่งและความมั่นคงของประเทศชาติอยู่ที่คุณภาพของทรัพยากรบุคคล หากในประเทศมีประชาชนที่เก่ง ฉลาด มีความรู้สูงเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีจิตสำนึก ไม่คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพิกเฉยต่อการกระทำผิดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หรือไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง ประเทศไทยของเราก็จะยังประสบปัญหาต่างๆ เฉกเช่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนขยายห่างจากกันมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข ซึ่งเกิดมาจากความยากจน การขาดโอกาส ความโลภ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไม่มีการควบคุม และการละเลยภาคเกษตร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

           สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทและพันธกิจในการพัฒนาและผลิตบัณฑิต หรือบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อออกไปร่วมกันพัฒนาประเทศชาติและแก้ไขปัญหาสังคมให้ดีขึ้น ขณะนี้เรามีจำนวนนิสิตนักศึกษาในระบบปริญญาตรีกว่า 1.8 ล้านคน หากสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดโอกาสและสนับสนุนพลังของเยาวชนกลุ่มนี้ ร่วมกับการแนะนำจากคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ ให้นำความรู้เหล่านั้นมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยไม่ได้จำกัดอยู่ที่การทำงานบริการวิชาการสู่สังคมเท่านั้น แต่ให้นำเข้าไปในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากชุมชน และร่วมแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน หรือเป็นกระบวนการปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาคิดดี และทำเป็นได้ จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
วิสัยทัศน์ของมูลนิธิรากแก้ว
พันธกิจของมูลนิธิรากแก้ว
คณะกรรมการมูลนิธิรากแก้ว