• Slider01
  • Slider03
  • Slider04
  • Slider02
  • Slider06
  • Slider07
  • Slider08
  • Slider05
Home มูลนิธิรากแก้ว
มูลนิธิรากแก้ว
จากใจประธานกรรมการมูลนิธิรากแก้ว

ชุมชนแต่ละชุมชน และสังคมแต่ละสังคมล้วนมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคมหรือชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการของชุมชนเกษตรกรรม อาจจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตดี ความต้องการของสังคมผลิตหัตถกรรมอาจจะเป็นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เมื่อเรามีความเข้าใจว่าแต่ละชุมชนมีความต้องการที่ต่างกันแล้ว การเข้าไปช่วยเหลือหรือพัฒนาก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และความต้องการ เพราะฉะนั้นก่อนที่มูลนิธิจะเข้าไปช่วยเหลือ หรือพัฒนานั้นจะต้องทำความเข้าใจถึงปัญหารากเหง้าและอุปสรรคของชุมชนเป้าหมายอย่างถ่องแท้ โดยรวมชุมชนหรือสังคมไทยนั้นจะขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ การบริหาร หรือขาดโอกาสในการนำเสนอปัญหา และความต้องการที่แท้จริง บางหมู่บ้านหรือชุมชนขาดการประสานงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่นักพัฒนาต้องสืบหาและเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าถูกยัดเยียด แต่ให้ชุมชนรู้สึกว่าเป็นการทำงานร่วมกัน เช่นนี้แล้วจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
วิสัยทัศน์ของมูลนิธิรากแก้ว
พันธกิจของมูลนิธิรากแก้ว
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิรากแก้ว